AKTUALNOŚCI

Przemoc w stosunku do kobiet – temat niestety cały czas aktualny!

Przemoc w stosunku do kobiet – temat niestety cały czas aktualny!

14 lutego 2018 roku w Polsce jak w wielu krajach na świecie odbył się ogólnoświatowy protest zwracający uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet. One Billion Rising (po polsku Nazywam się Miliard) odbył się w Polsce po raz szósty. W tym roku hasło przewodnie brzmiało: LOKALNIE I SOLIDARNIE PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET

Dlaczego?

Ponieważ analiza* ponad 300 lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie pokazała, że:  

50% programów nie podało informacji, że przemocy najczęściej doświadczają kobiety i dziewczęta90% programów nie definiowało poszczególnych rodzajów przemocy z uwzględnieniem kategorii płci, tylko jeden program zawierał zapis wprost odwołujący się do faktu, że stereotypy płciowe mają wpływ na przemoc wobec kobiettylko w jednym programie można było znaleźć szczegółową analizę problemu przemocy ze względu na płeć.

75 % kobiet…

Badania z 2014 roku wskazują, że na poziomie UE jak i w Polsce, istnieje bardzo duża grupa kobiet, które doświadczyły lub nadal doświadczają przemocy fizycznej, seksualnej lub psychicznej.

Raport „Przemoc wobec kobiet: badanie przeprowadzone w skali UE” został zrealizowany przez Agencję Praw Podstawowych, niezależną agencję Unii Europejskiej. Badanie przeprowadzono na podstawie rozmów z 42 tys. kobiet ze wszystkich 28 państw członkowskich UE.

„Zbiorcze wyniki badań pokazały m.in.:

  • 33% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej po ukończeniu 15 roku życia – w skali UE odsetek ten odpowiada 62 milionom kobiet;
  • 22% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera;
  • 5% wszystkich kobiet, które wzięły udział w badaniu, zostało zgwałconych – w skali UE odsetek ten odpowiada 9 milionom kobiet;
  • 55% kobiet doświadczyło którejś z form molestowania seksualnego. W przypadku 32% wszystkich ofiar molestowania sprawcą był przełożony, kolega lub klient;
  • 75 % kobiet zajmujących najwyższe stanowiska w kadrze menadżerskiej będąc w pracy doświadczyło zachowań stanowiących molestowanie seksualne;
  • 33% kobiet doświadczyło w dzieciństwie przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony osoby dorosłej. 12% kobiet w dzieciństwie doświadczyło przemocy seksualnej, przy czym połowa z nich – ze strony nieznanych mężczyzn.

Najczęstszą formą przemocy było w tych przypadkach obnażanie narządów płciowych przez osobę dorosłą lub dotykanie narządów płciowych bądź piersi dziecka.” Raport PDF 

Ponad 3 miliona kobiet!

Jeśli chodzi o Polskę to „około 3 i pół miliona kobiet w Polsce, przynajmniej raz w swoim życiu, padło ofiarą przemocy fizycznej i / lub seksualnej. Jednocześnie, jak wynika z danych za rok 2013 zbieranych przez Policję w ramach działań podjętych w procedurze „Niebieskie karty”, liczba kobiet – ofiar przemocy, wyniosła około 58 tysięcy. Statystyki sądowe za ten rok identyfikują zaś jedynie 13.782 kobiet jako pokrzywdzone przestępstwami kwalifikowanymi w ramach przemocy w rodzinie.” Więcej 

Raport Podsumowujący Działalność Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (grudzień 2017) wskazuje na 1352 przeprowadzonych rozmów telefonicznych. Prawie 78% z osób dzwoniących stanowiły kobiety. To właśnie przemoc stanowiła główny temat rozmów na infolinię. 91% osób zgłaszało przemoc psychiczną z czego aż 57% wskazywało na doświadczanie/bycie świadkiem przemocy fizycznej. Jeśli chodzi o sprawców przemocy to zdecydowana większość przypadków dotyczyła przemocy zadawanej przez partnera, blisko 50% z wszystkich zgłoszeń. Raport wskazuje również na fakt, że „prawie połowie rodzin (49,76%) dotkniętych problemem przemocy jej obserwatorami są niepełnoletnie dzieci.”

Konwencja przeciw przemocy!

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej to międzynarodowy dokument, który został podpisany przez 45 państw, w tym przez wszystkie państwa Unii Europejskiej. Od 12 września 2017r. Konwencja stała się oficjalnie uznanym przez Unię dokumentem wyznaczającym kierunki przeciwdziałania przemocy domowej, oraz przemocy wobec kobiet. Uregulowania Konwencji zaczęły obowiązywać w Polsce od 1 sierpnia 2015 roku.

1 NA 3 KOBIETY DOŚWIADCZA W SWOIM ŻYCIU PRZEMOCY.Analiza PDF

Polska wolna od przemocy pdf

Opracowanie: Polska Wolna Od Przemocy Wobec Kobiet – Wybrane Problemy Dotyczące Wdrożenia Konwencji O Zapobieganiu I Zwalczaniu Przemocy Wobec Kobiet I Przemocy Domowej przygotowane przez Amnesty International szczegółowo analizuje aspekty wskazane w temacie. Warto wskazać na cytat z raportu, który znajduje się w jego zakończeniu jeśli niesprawiedliwość spotyka jedną osobę, dotyka nas wszystkich.

 

Powiedzmy to głośno – kampanie medialne!

Jak wskazuje serwis oko.press „Prawie 4 miliony Polek było ofiarami przemocy ze strony partnera. Co 40 sekund kobieta w Polsce doświadcza przemocy.”Zobacz również: tutaj

Tekst promował zeszłoroczną akcję „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet”. 16 dni rozpoczyna się w Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, który obchodzony jest 25 listopada 2018 roku. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” stworzyło kampanię „(Nie) bądź miła” która zwraca uwagę na przemoc wobec kobiet.

Spot kampanii poniżej:

 

Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji wraz ze znanymi osobami świata filmu, muzyki, mody stworzyła serię zdjęć i materiały filmowe pokazujące przejawy przemocy wobec kobiet. Akcja Kocham.Szanuję. Celem akcji było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy wobec kobiet.

Dwie edycje akcji trwające pierwsza w 2017 i druga w 2018 zaangażowali się: Dorota Gardias, Edyta Herbuś, Agnieszka Kaczorowska, Anna Kalczyńska, Ania Karwan, Iza Kuna, Karolina Malinowska, Maja Ostaszewska, Karolina Pilarczyk, Joanna Racewicz, Danuta Stenka, Grażyna Wolszczak,  Krzysztof Hołowczyc, Tomasz „Tomson” Lach, Szymon Majewski, Aleksander „Baron” Milwiw-Baron, Czesław Mozil, Remigiusz Mróz, Andrzej Saramonowicz, Rafał Sonik,  Bartosz „Śniady” Śniadecki, Tomasz „Torresiwo” Torres, Rafał Wicijowski, Janusz Leon Wiśniewski, Wojtek „Lajan” Witczak.

 

Więcej informacji o akcji na stronie organizatorów

 

Czym jest przemoc?

 

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

 

Przemoc domowa charakteryzuje się tym, że:

 

Jest intencjonalna.

Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.

 

Siły są nierównomierne.

W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza, a sprawca silniejszy.

 

Narusza prawa i dobra osobiste.

Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).

 

Powoduje cierpienie i ból.

Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony. (źródło: http://taktoja.pl/knc-przeciw-przemocy/)

 

Nasza Fundacja od wielu lat działa na rzecz kobiet doznających przemocy. Więcej informacji na temat naszych działań znajdziecie tutaj (http://taktoja.pl/knc-przeciw-przemocy/)

Zapisz się do newslettera

Dołącz do nas i otrzymuj najnowsze informacje
róże