Cele

Celami Fundacji są działania na rzecz:

1.rozwoju świadomości kobiet;

2.wszechstronnej edukacji kobiet;

3.ochrony praw kobiet;

4.upowszechniania praw kobiet;

5.aktywizacji, w tym aktywizacji zawodowej kobiet;

6.przeciwdziałania przemocy wobec kobiet;

7.promocji i ochrony zdrowia kobiet;

8.promowania równych szans kobiet i mężczyzn w każdej dziedzinie życia;

9.aktywizacji środowisk kobiet wiejskich;

10.aktywizacji zawodowej kobiet powyżej 50 roku życia;

11.aktywizacji kobiet po urlopach macierzyńskich i wychowawczych;

12.upowszechnianie i promowanie zdrowego trybu życia wśród kobiet i mężczyzn;

13.promowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet aktywnych;

14.budowanie komunikacji pomiędzy kobietami aktywnymi;

15.upowszechnianie i promowanie wśród kobiet, wizerunku kobiety zadbanej;

16.przeciwdziałanie uzależnieniom wśró Kobiet;

17.przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży;

18.przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży;

19.przeciwdziałanie patologiom wśród dzieci i młodzieży;

20.ziałalnosc na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych;

21.wszechstronna edukacja wśród dzieci i młodzieży;

22.propagowanie i rozwijanie przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży;

23.działanie na rzecz sprawców przemocy;

24.działalnosc na rzecz rodziny w krzysysie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.prowadzenie warsztatów, spotkań, happeningów, działań szkoleniowych, edukacyjnych, seminariów, wykładów, konferencji, prezentacji, wystaw, konkursów, eventów, koncertów; wydawanie ulotek, plakatów, broszur, artykułów i książek; organizowanie wydarzeń, punktów doradztwa, mobilnych punktów doradztwa, oraz poprzez szeroko pojętą współpracę z mediami.

2.podejmowanie działań na rzecz rozwoju osobistego, społecznego, menadżerskiego, zawodowego, psychofizycznego;

3.organizowanie wszelkich form aktywności fizycznej, jak treningi sportowe, wycieczki, wyjazdy, imprezy sportowe i rekreacyjne;

4.pisanie petycji, wsparcie prawne, pomoc w organizowaniu i organizowanie demonstracji;

5.współpracę z organizacjami, firmami i osobami prywatnymi, działającymi na rzecz ofiar przemocy, wśród kobiet; dzieci i młodzieży; pomoc psychologiczną, terapię dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie telefonu zaufania i punktu wsparcia;

6.organizowanie, koordynowanie i współpraca z wszelkiego rodzaju akcjamii inicjatywami na rzecz zdrowia kobiet, dzieci i młodzieży;

7.prowadzenie punktów doradztwa i współpracy z lekarzami różnych specjalizacji, badania podstawowe i prelekcje;

8.organizowanie, koordynowanie i współpraca z osobami prywatnymi, wszelkiego rodzaju akcjami i inicjatywami promującymi zdrowy tryb życia;

9.organizowanie, koordynowanie i współpraca z wszelkiego rodzaju akcjami i inicjatywami promującymi i wspierającymi rozwój przedsiębiorczości kobiet aktywnych, dzieci i młodzieży;

10.organizowanie, koordynowanie i współpraca z wszelkiego rodzaju akcjami i inicjatywami, przyczyniającymi się, do budowania komunikacji pomiędzy kobietami aktywnymi;

11.organizowanie, koordynowanie i współpraca z wszelkimi osobami prywatnymi, firmami i inicjatywami, mającymi wpływ na tworzenie wizerunku kobiety zadbanej;

12.organizowanie konkursów dla przedsiębiorstw, w celu wspierania aktywizacji zawodowej kobiet w każdym wieku;

13.współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, firmami, i osobami prywatnymi, które poprzez swoją działalność, utożsamiają się, z celami statutowymi Fundacji Kobieta nowego czasu;

14.działania na rzecz sprawców przemocy; pomoc psychologiczna, terapia dla sprawców przemocy, punkty wsparcia;

15.podejmowanie wszelkich działań na rzecz rodzin w kryzysie;

16.podejmowanie wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci, młodzieży i Kobiet;

17.podejmowanie wszelkich działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży;

18.podejmowanie wszelkich działań na rzecz wszechstronnej edukacji wśród dzieci i młodzieży.

Zapisz się do newslettera

Dołącz do nas i otrzymuj najnowsze informacje
róże